ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletชมรมแม่บ้าน ทบ.ค่ายสุรสีห์ (ต.ค.๕๕)
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletความรู้เรื่องกฏหมายทหาร
bulletมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ กห.
bulletแบบพิมพ์ สบ.ทบ. ด้วยคอมพิวเตอร์
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
bulletคำสั่งกองทัพบก
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี ๒๕๕๓
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี ๒๕๕๔
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๕
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๖
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๗
bulletระบบทศนิยมคิวอี้ ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.๙
bulletโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ.ทิพุเย)
dot
สมัครสมาชิก

dot
ประวัติ ผบ.พล.ร.9

   

ประวัติ

พล.ต.ไพโรจน์   ทองมาเอง
  

เกิด                17 ตุลาคม 2500   จังหวัดลพบุรี

การศึกษา

                          -  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17                                                    พ.ศ.2517

                          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28                                    พ.ศ.2519 

การศึกษาในประเทศ

                          -  หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ                                                       พ.ศ.2522

                          -  หลักสูตรจู่โจม                                                                        พ.ศ.2523

                          -  หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 66                                  พ.ศ.2525     

                          -  หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ  รุ่นที่ 46                                  พ.ศ.2529     

                          -  หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก                              พ.ศ.2531 

                             สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 67                              

                          หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก                                         พ.ศ.2547 

                             สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 49

                          -  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54                                          พ.ศ.2554     

     ยศทหาร

                          - ว่าที่ ร้อยตรี                                                                            1 ก.พ.2524

                          - ร้อยตรี                                                                                  1 ต.ค.2524

                          - ร้อยโท                                                                                  1 ต.ค.2525

                          - ร้อยเอก                                                                                 1 ต.ค.2528

                          - พันตรี                                                                                   1 ต.ค.2531

                          - พันโท                                                                                   1 ต.ค.2534

                          - พันเอก                                                                                   5 ก.ค.2542

                          - พันเอก (พิเศษ)                                                                        14 ต.ค.2549

                          - พลตรี                                                                                    1 ต.ค.2555 

ตำแหน่งรับราชการทหาร

                     -   ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.15  พัน.4                                                 พ.ศ.2524 

                          -   รอง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.15 พัน.4                                                     พ.ศ.2527 

                          -  ผบ.ร้อย.สน.ร.15พัน.4                                                              พ.ศ.2528 

                          -  ผบ.ร้อย.อวบ.ร.15 พัน.4                                                           พ.ศ.2528 

                          -  ผบ.ร้อย.กรม นนร.รอ.รร.จปร.                                                    พ.ศ.2531

                          -  หน.รร.จปร.                                                                           พ.ศ.2532

                          -  ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.                                                     พ.ศ.2534 

                          -  ผบ.ร.9 พัน.3                                                                          พ.ศ.2538

                          -  รอง เสธ.พล.ร.9                                                                      พ.ศ.2542 

                          รอง ผบ.ร.29                                                                          พ.ศ.2546 

                          -  เสธ.พล.ร.9                                                                            พ.ศ.2549 

                          -  รอง ผบ.มทบ.13                                                                      พ.ศ.2553 

                          -  รอง ผบ.มทบ.15                                                                      พ.ศ.2554 

                          -  ผบ.พล.ร.9                                                                              พ.ศ.2555 

     ตำแหน่งพิเศษ

                          - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวรปัจจุบัน          พ.ศ.2535 ปัจจุบัน

     เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                          - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก      (จ.ช.)                                                    พ.ศ.2529

                          - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย      (ต.ม.)                                                     พ.ศ.2532

                          - เหรียญจักรมาลา          (ร.จ.ม.)                                                   พ.ศ.2534

                          - ตริตาภรณ์ช้างเผือก       (ต.ช.)                                                     พ.ศ.2535

                          - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย    (ท.ม.)                                                     พ.ศ.2543

                          - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก     (ท.ช.)                                                     พ.ศ.2550

                          - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย   (ป.ม.)                                                    พ.ศ.2553

    

 


กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470