ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
ภารกิจ

                                 

                                                                                                                            

ภารกิจ

กองพลทหารราบที่ ๙

      ทำหน้าที่ในการจัดกำลังรบหลัก เพื่อปฏิบัติตามแผนการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายใน,การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและเข้าร่วมในการพัฒนาประเทศ

 

กองกำลังสุรสีห์

  ป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย  เมียนมาร์  และรักษาความมั่นคงภายใน ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี,  เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ความยาวทั้งสิ้นประมาณ  ๘๔๖ กม. เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑  ส่วนแยกที่ ๒

            วางแผน อำนวยการ สั่งการ ประสานงานด้านความมั่นคงภายใน   แผนงาน ได้แก่ งานจัดระเบียบและเสริมความมั่นคง  ตามแนวชายแดน,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี เพชรบุรี  และ ประจวบคีรีขันธ์ และดำเนินการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑  มอบหมาย

 

พล.ร.๙  :  เป็นหน่วยพร้อมรบ ระดับ ๑  มีลักษณะเด่น ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

                   - มีโครงสร้างการจัดที่อ่อนตัว ต่การรับภารกิจหลากหลายรูปแบบ

                  - มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ทางยุทธศาสตร์สูง เมื่อได้รับการสนับสนุนด้วยอากาศยาน

                   - มีความต้องการการส่งกำลังบำรุงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกองพลแบบอื่นๆ

                  - มีอำนาจกำลังรบสูง ในลักษณะของทหารราบเบา

                   - มีความต้องการเวลาและการเตรียมการในการตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจน้อยกว่ากองพลแบบอื่นๆ

                  - มีคุณค่าทางยุทธการต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

ขีดความสามารถ :

                - สามารถทำการรบเป็นอิสระได้นาน  ๔๘  ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม

                - ปฏิบัติการในภูมิประเทศ และลมฟ้าอากาศที่ยากลำบากได้

                - ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม และการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศได้อย่างจำกัด

                - ปฏิบัติการแทรกซึมเข้าหรือออกจากสนามรบได้อย่างกว้างขวางกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470