ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
การทำลายบังเกอร์

สำหรับหมวดทหารราบเบาใน การทำลายบังเกอร์  ตามที่ได้ศึกษามาจากคู่มือราชการสนาม ๗-๘  ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปนั้น มีแนวทางการปฏิบัติสรุปได้ดังนี้ คือ


หมวดเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยและตรวจพบข้าศึกอยู่ในบังเกอร์ /หมู่ที่ปะทะกับข้าศึกรีบจัดตั้งฐานยิง / ผบ.มว. พลวิทยุโทรศัพท์   ผตน.ของ มว. และชุดยิง ปก. ๑ ชุด เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อติดต่อกับ ผบ.หมู่ ที่กำลังปะทะกับข้าศึก // รอง ผบ.มว./ เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับชุดยิง ปก.ชุดที่ ๒ // และรีบจัดตั้งฐานยิงสนับสนุนร่วมกับหมู่ที่เป็นฐานยิงอยู่แล้ว

  


หมู่ที่เป็นฐานยิง /
ทำลายหรือยิงข่มอาวุธประจำหน่วยของข้าศึกเป็นลำดับแรก /      จำกัดการตรวจการณ์ของข้าศึกด้วยการยิง  ลย.ควัน (M.203) เข้าไปยังที่ตั้งของข้าศึก /  ทำการยิงกดข้าศึกโดยการใช้อัตราการยิงที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ /

ผตน. ของ มว. ร้องขอและปรับการยิงอาวุธวิถีโค้ง ภายใต้คำสั่งและการอำนวยการของ รอง.ผบ.มว. /
ผบ.มว. พิจารณาว่า มว.จะสามารถดำเนินกลยุทธ์ได้หรือไม่ โดยวิเคราะห์จาก
        -  บังเกอร์หรือหลุมบุคคลปิดของข้าศึก ที่มั่นสนับสนุนอื่นๆ และเครื่องกีดขวางต่าง ๆ
         - ขนาดกำลังของข้าศึกที่ปะทะอยู่กับหมวด  (จำนวนของอาวุธกลของข้าศึก  การปรากฏของยานพาหนะของข้าศึก และการใช้อาวุธวิถีโค้งในการยิงสนับสนุน  จะเป็นเครื่องชี้บ่งขนาดกำลังของข้าศึก)
      - จุดล่อแหลมทางปีกของข้าศึกอย่างน้อย ๑ บังเกอร์
      - เส้นทางเคลื่อนที่ที่มีการกำบังและซ่อนพราง ที่จะเคลื่อนที่เข้ามาทางปีกของบังเกอร์นั้น /


ผบ.มว. จะพิจารณาว่าหลุมบังเกอร์หลุมใดที่จะต้องถูกทำลายก่อนเป็นอันดับแรก /  แล้วสั่งการให้ ๑ หมู่ (ที่ยังไม่ได้ปะทะกับข้าศึก) เข้าทำลายบังเกอร์นั้นเสีย  หากจำเป็นก็ให้  รอง ผบ.มว. จัดวางกำลังของหมู่,  ชุดยิง  ปล. หรือชุดยิง ปก. ใหม่  เพื่อทำการยิงกดและแยกบังเกอร์หลุมนั้นให้อยู่โดดเดี่ยวหรือตัดขาดจากกำลังส่วนอื่น /
หมู่ที่ดำเนินกลยุทธ์เข้าโจมตี พร้อมด้วย ผบ.มว. และพลวิทยุ ใช้การเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่มีการกำบังและซ่อนพราง  แล้วเข้าทำลายบังเกอร์ ผบ.หมู่  พร้อมกับชุดยิงที่เป็นส่วนโจมตี  เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่มีการกำบังและซ่อนพรางเข้าไปทางปีกของบังเกอร์ / /

 


ชุดยิงส่วนโจมตีเคลื่อนที่เข้าหาบังเกอร์ด้านที่เป็นมุมอับสายตาของบังเกอร์ และต้องไม่ขวางการยิงของส่วนยิงสนับสนุน
ในระหว่างการปฏิบัติทหารทุกคนต้องตรวจการณ์ไปรอบ ๆ เพื่อดูว่ามีบังเกอร์หรือที่ตั้งข้าศึกบริเวณอื่นที่สามารถสนับสนุนบังเกอร์ที่กำลังจะทำลายหรือไม่
เมื่อเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งที่ให้การกำบังและซ่อนพรางขั้นสุดท้ายแล้ว จะต้องปฏิบัติดังนี้

 

/ หน.ชุดยิง และพลยิง ปลก. / หยุดอยู่กับที่ / แล้วเสริมอำนาจการยิงกดข้าศึกที่อยู่ในบังเกอร์ / (รวมทั้งการใช้ อว.ตถ. ขนาดเบา ช่วยในการยิงกด)
ผบ.หมู่ วางตัวในที่ซึ่งสามารถควบคุมหมู่ได้ดีที่สุด / เมื่อ ผบ.หมู่ ใช้สัญญาณ / ส่วนฐานยิงสนับสนุน / จะต้องเลื่อนหรือย้ายการยิงไปยังด้านตรงข้ามของบังเกอร์ที่ส่วนโจมตีเคลื่อนที่เข้าไป /
พลยิง M.203 และ พล.ปล. / เคลื่อนที่ไปยังจุดอับสายตาของบังเกอร์ / โดยคนหนึ่งเคลื่อนที่เข้าที่กำบังใกล้กับทางออกของบังเกอร์  /ส่วนอีกคนหนึ่งถอดสลักลูกระเบิด / ขว้างแล้วตะโกนให้สัญญาณและขว้างลูกระเบิดเข้าไปที่ช่องบังเกอร์ 
หลังจากลูกระเบิดเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว /  ทหารคนที่หมอบอยู่ใกล้กับทางออกของบังเกอร์ทำการยิงด้วยจังหวะสั้น ๆ เพื่อทำลายข้าศึกในบังเกอร์  ส่วนคนที่ขว้างระเบิดไม่ควรรีบเข้ากวาดล้างบังเกอร์หลังจากปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วเสร็จสิ้น /

  


หลังจากลูกระเบิดเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว  ทหารคนที่หมอบอยู่ใกล้กับทางออกของบังเกอร์ทำการยิงด้วยจังหวะสั้น ๆ เพื่อทำลายข้าศึกในบังเกอร์  ส่วนคนที่ขว้างระเบิดไม่ควรรีบเข้ากวาดล้างบังเกอร์หลังจากปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วเสร็จสิ้น /
ผบ.หมู่  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบังเกอร์ถูกทำลายแล้ว รายงานให้ ผบ.มว.ทราบ และจัดระเบียบใหม่ (ถ้าจำเป็น) หลังจากนั้นปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบต่อไป
 ส่วนหมวดเมื่อได้รับรายงานความสำเร็จของการทำลายบังเกอร์แล้วจะขยายผลเพื่อทำลายบังเกอร์ต่อไป /


หากจำเป็น ผบ.มว.  จะกำหนดที่ตั้งให้กับหมู่ที่ทำหน้าที่ฐานยิงสนับสนุน เพื่อทำการยิงกดและแยกบังเกอร์ที่เหลือออกจากกัน  และเพื่อรักษาการยิงกดไว้ให้ต่อเนื่องผบ.มว.   อาจจะใช้ส่วนฐานยิงสนับสนุนหรือส่วนโจมตีเข้าทำลายบังเกอร์ที่เหลือต่อไปก็ได้ /
หมายเหตุ   :   ผบ.มว. จะต้องพิจารณาสภาพของหมู่ที่มอบหมายให้ทำลายบังเกอร์ว่า
มีกระสุนเพียงพอหรือไม่ 
มีความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติที่ผ่านมาหรือไม่
หากพิจารณาแล้วว่ากระสุนอาจไม่เพียงพอหรือมีความเหนื่อยล้ามาก จะต้องสับเปลี่ยนให้หมู่อื่นขึ้นไปทำหน้าที่แทน /
เมื่อ ผบ.มว. ให้สัญญาณ  ส่วนฐานยิงเลื่อนหรือย้ายการยิงไปด้านตรงข้ามกับด้านที่ส่วนโจมตีกำลังทำการโจมตี
ในขณะเดียวกัน ผตน. ของ มว. ร้องขอการเลื่อนการยิงอาวุธเล็งจำลอง  เพื่อทำการแยกที่ตั้งข้าศึกออกจากกัน
หมู่ที่เป็นส่วนโจมตีเข้าทำลายบังเกอร์ต่อไป /
ผบ.มว. รายงานให้ ผบ.ร้อย. ทราบผลการปฏิบัติ  ทำการจัดระเบียบใหม่ (หากจำเป็น) และปฏิบัติภารกิจต่อไป 
กองร้อยติดตามและขยายผลความสำเร็จของหมวด และเข้าตีที่มั่นข้าศึกต่อไป
บทความ

วิสัยทัศน์ พล.ร.๙
ร้อย.ร.(ยก.) ในการกวาดล้างคูติดต่อ
การฝึกทำนองรบ ๗ : การเข้าและกวาดล้างคูติดต่อ
คำบรรยายเรื่องการเจาะช่องผ่านสนามทุ่นระเบิดและเครื่องกีดขวางลวดสนามในขั้นต้น
คำบรรยายเรื่องการทำลายบังเกอร์
คำบรรยายเรื่องการกวาดล้างคูติดต่อ
การเจาะช่องผ่านสนามทุ่นระเบิดและเครื่องกีดขวางลวดสนามในขั้นต้นกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470