ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์

ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ เป็นโครงการเทพอำนวยประยุกต์

       จัดตั้งขึ้นเมื่อ  ..๒๕๒๙  เพื่อตอบสนองตามนโยบายของโครงการเทพอำนวยประยุกต์  ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   โดย  พล..วิจิตร   กุลละณิชย์  อดีต มทภ.   กระทำพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘  ซึ่งปัจจุบันรับเด็กก่อนวัยเรียน จากครอบครัวของกำลังพล  ในสังกัด พล..,จทบ.กจ. และพลเรือนโดยรอบค่าย ฯ  

ที่ตั้ง  : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์

                                 เพื่อสร้างสรรค์ให้เด็กเฉลียวฉลาด  เป็นคนดี  มีอุดมการณ์รักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  อีกทั้งแม่บ้านจะได้มีเวลาหารายได้เพิ่มเติมให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470