dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletความรู้เรื่องกฏหมายทหาร
bulletมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ กห.
bulletแบบพิมพ์ สบ.ทบ. ด้วยคอมพิวเตอร์
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
bulletคำสั่งกองทัพบก
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่...พระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 23/02/2009   11:52:08

                                                                               

 บทความเรื่อง  “ พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่...พระบิดาแห่งฝนหลวง ”
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก ที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อพสกนิกร ด้วยการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์  ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ พระราชทานโครงการ            อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาชาติและประโยชน์ของทุกคน 

                               

“ ฝนหลวง ”  เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในความเดือดร้อน ของพสกนิกรแล้ว ยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ทุกครั้งที่ประเทศไทย ต้องเผชิญภัยแล้ง หรือฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล  พืชไร่ นาข้าวเสียหาย เพราะขาดน้ำหล่อเลี้ยง ผืนดินแตกระแหง แม่น้ำลำคลองแห้งขอด นำความทุกข์สิ้นหวังมาสู่ราษฎรอย่างมากมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงนิ่งเฉยจะทรงตรากตรำพระวรกายศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทรงวิเคราะห์ และพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง              จนนำมาสู่  “ ปฏิบัติการฝนหลวง ”  ในที่สุด
 ฝนหลวง คือ  การนำกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ำในบรรยากาศมาใช้ประโยชน์    โดยการเหนี่ยวนำไอน้ำในบรรยากาศให้กลั่นตัวเป็นละอองน้ำ ซึ่งเมื่อรวมตัวกันหนาแน่นจะทำให้เกิดเป็นเมฆ และเมื่อเร่งให้เมฆรวมตัวกันหนาแน่นจนเพิ่มปริมาณมากขึ้นจะทำให้เกิดฝนตกได้ กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาค้นคว้าและทดลองจน ณ ปัจจุบัน สามารถบังคับฝนตกสู่พื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จ จากสภาพแห้งแล้งกันดาร กลับกลายเป็นความสดชื่น              ชุ่มฉ่ำอีกครั้งหนึ่ง พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           ในเรื่องฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบน้อมเกล้าฯ ถวายพระนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   

        เนื้อเรื่องโดย หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

***************************************
 
ประชาสัมพันธ์

ผลสอบทหารกองหนุน ตำแหน่ง พลขับรถ วันที่ 19/02/2018   12:47:53
กองพลทหารราบที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 28/12/2017   10:21:23 article
โครงการ “ บรรเทาความเดือดร้อนของประชา สืบสานพระเมตตา เฉลิมพระเกียรติฯ” วันที่ 15/07/2009   13:27:06
รพ.ค่ายสุรสีห์ การออกใบรับรอแพทย์ วันที่ 12/12/2018   15:34:37
การสอบกองหนุนปี 62 วันที่ 12/12/2018   15:43:38
บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2561 วันที่ 29/01/2018   14:26:06
กองพลทหารราบที่9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่งเสมียน ตำแหน่งพลขับ ตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 25/01/2018   18:24:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ประจำปี 2561 วันที่ 23/01/2018   13:59:56 article
กองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วันที่ 28/12/2017   10:23:19
โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัยราษฎรที่ยากจน ในพื้นที่ กองกำลังสุรสีห์ วันที่ 29/11/2012   18:23:27 articleกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470