ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
โครงการ “ บรรเทาความเดือดร้อนของประชา สืบสานพระเมตตา เฉลิมพระเกียรติฯ”
วันที่ 15/07/2009   13:27:06

โครงการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชา สืบสานพระเมตตา เฉลิมพระเกียรติฯ

จากการทำโครงการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชา สืบสานพระเมตตา เฉลิมพระเกียรติฯ             กองกำลังสุรสีห์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของ ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์  ได้นำศักยภาพของหน่วยมาช่วยเสริมประสิทธิภาพ  อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตามผลงานที่ปรากฏ และได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของแนวปรัชญาพระราชทาน  เศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักการเก็บออม และรู้จักการประมาณในการใช้จ่าย  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายละเอียดดังนี้

                ๑. เมื่อวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  โดย หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ดังนี้

 

                        ๑.๑  จัดกำลังพล  จำนวน ๔ นาย  ให้การช่วยเหลือครอบครัว นายคำพลอย   สาศิริ   อายุ ๕๐ ปี    อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๓  ตำบลศรีมงคล  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ฐานะยากจน  ภรรยาชื่อ นางนวลจันทร์   สาศิริ  อายุ ๔๕ ปี  มีบุตร จำนวน  ๓ คน  ได้ช่วยเหลือความเป็นอยู่ขั้นมูลฐาน              โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ประเภทข้าวสาร, ไข่ไก่ และของใช้ ในครัวเรือนที่จำเป็น แก่การดำรงชีพ

                        ๑.๒ จัดกำลังพล  จำนวน ๔  นาย ให้การช่วยเหลือครอบครัว นายอิง   นิลบุตร อายุ ๘๒ ปี                อยู่บ้านเลขที่ ๙๔/๑  หมู่ ๓ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ภรรยาเสียชีวิต  โดยอาศัยอยู่กับหลานชาย ฐานะยากจน ได้ช่วยเหลือความเป็นอยู่ขั้นมูลฐาน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร, ไข่ไก่ และของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น  แก่การดำรงชีพ 

 

              ๑.๓ จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ให้การช่วยเหลือครอบครัว นางทองสุข  สิงเข  อายุ ๘๔ ปี            อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๓  ตำบลศรีมงคล  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ฐานะยากจน สามีเสียชีวิต อยู่ลำพังเพียงคนเดียว ได้ช่วยเหลือความเป็นอยู่ขั้นมูลฐาน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ประเภทข้าวสาร, ไข่ไก่ และของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น แก่การดำรงชีพ

          ๒. เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ให้การช่วยเหลือครอบครัว  นายช่วง   ดอนพิกุล  อายุ ๘๐ ปี  บ้านเลขที่ ๙๑  หมู่ ๓ ตำบลศรีมงคล  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ภรรยาชื่อนางบรรจง   ดอนพิกุล  อายุ  ๗๕ ปี  และเลี้ยงหลาน  จำนวน ๕ คน  เนื่องจากบิดา-มารดา  ได้เสียชีวิต  ทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกัน จำนวน ๗ คน ฐานะยากจน ได้ช่วยเหลือความเป็นอยู่ขั้นมูลฐาน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร, ไข่ไก่ และของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น แก่การ       ดำรงชีพ และได้ประสานกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล เกี่ยวกับงบประมาณการซ่อมแซมบ้านพักซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล รับที่จะดำเนินการ ของบประมาณซ่อมแซม โดยร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น และ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า เพื่อดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมต่อไป

 

 

 

๓. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒  หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพล  จำนวน ๙  นาย ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักที่ชำรุด              ทรุดโทรม ให้กับครอบครัว นายนพรัตน์   พรายแก้ว อายุ ๕๘ ปี   อยู่บ้านเลขที่  ๑๙   หมู่ ๓  บ้านท้ายเหมือง   ตำบลบ้องตี้   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  มีภรรยาชื่อนางสุนันทา  พรายแก้ว  มีบุตรจำนวน  ๔ คน             (ชาย ๓, หญิง ๑)  อาชีพรับจ้างทั่วไป  ฐานะยากจน ได้ช่วยเหลือความเป็นอยู่ขั้นมูลฐาน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ประเภทข้าวสาร, ไข่ไก่ และของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น แก่การดำรงชีพ

          ๔. เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น, ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรบ้านท่าดินแดง  ตำบลปลังเผล  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ให้การช่วยเหลือครอบครัว  นายจู  พรหมมี อายุ  ๘๖ ปี  ภรรยาชื่อ นางซิว  พรหมมี อายุ ๗๒ ปี ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป  และมีฐานะยากจน  อยู่บ้านเลขที่ ๔๙  หมู่ ๑  ตำบลปลังเผล  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ได้ช่วยเหลือความเป็นอยู่ขั้นมูลฐานโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น แก่การดำรงชีพ

 

          ๕. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ จัดกำลังพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา, ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่บ้านคา ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพัก           ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้กับครอบครัวของ นางสาวพีรพร   เทพสวัสดิ์ อายุ ๔๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ ๖ ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  อาชีพรับจ้างทั่วไป (รายได้ วันละ ๑๕๐ บาท)   หย่าร้างกับสามี เมื่อต้นปี ๒๕๕๒ มีบุตรชาย ๑ คน อายุ ๓ ขวบ สภาพบ้านเป็นหลังคามุงแฝก ทะลุ และผุพัง  กันฝนไม่ได้  ฝาบ้านใช้สังกะสีเก่า           ผุพัง ปัจจุบัน นางสาวพีรพร   เทพสวัสดิ์  ยังคอยดูแลมารดา คือ นางพร้าว   เทพสวัสดิ์   อายุ ๗๐  ปี   ไม่มีอาชีพ   บิดาเสียชีวิตแล้ว โดยดำเนินการซ่อมแซมใหม่ทั้งหลัง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา และประชาชนในพื้นที่ ในการซ่อมแซมเป็นอย่างดี       

                กองกำลังสุรสีห์ จะดำรงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยศักยภาพของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่  อย่างสูงสุด

 

 

                                                                                   ผู้ประชาสัมพันธ์เนื้อเรื่อง โดยฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังสุรสีห์

*************************************** 

 
ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 27/03/2024   21:36:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบพลขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 67 เวลา 0700 ณ รร.ขส.ทบ วันที่ 27/02/2024   13:21:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบพลขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 67 เวลา 0700 ณ รร.ขส.ทบ วันที่ 27/02/2024   13:21:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาควิชาการ ของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันพฤหัสดีที่ 22 ก.พ.67 เวลา 1330 ณ อาคารอบรมศูนย์สัมนา พล.ร.9 (ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ) วันที่ 21/02/2024   14:30:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถภาพ ของผู้สมัครบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน วันอังคารที่ 20 ก.พ.67 เวลา 0730 ณ ร้อย.ลว.ไกล.9 ,สนามสุรสิงหนาท และ สระว่ายน้ำ พล.ร.9 ตำแหน่ง เสมียน /ตำแหน่ง พลขับ วันที่ 19/02/2024   13:49:00
ประกาศรับสมัครบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันที่ 08/02/2024   13:04:10
ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67 วันที่ 08/02/2024   12:47:22
กองทัพบกได้จัดทำโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการในแต่ละผลัด วันที่ 08/03/2023   11:00:05
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการ เลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 03/03/2023   12:51:01
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบขับรถยนต์ ตำแหน่ง พลขับพล ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24/02/2023   13:42:46
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในตำแหน่งพลขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15/02/2023   15:15:24
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่๔๘ กาญจนบุรีเกมส์ วันที่ 08/02/2023   16:19:25 article
รับสมัครบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 31/01/2023   11:25:51
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง แอดอยากขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ สมาชิกเพจทั้งทหารและประชาชน ทั้งขาประจำและขาจร มาร่วมกันส่ง สคส.ให้กำลังใจและอวยพรปีใหม่ วันที่ 29/12/2022   15:18:25
โอกาสมาแล้ว…มาเป็นครอบครัวเดียวกัน 📍สมัครออนไลน์ rcm66.rta.mi.th วันที่ 10/11/2022   18:39:00
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เสมียน และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พลขับ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 09/02/2022   14:45:17
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง เสมียน พลขับ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 04/02/2022   14:14:20
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตำแหน่ง พลขับ เสมียน ประจำปี 2565 วันที่ 02/02/2022   18:58:18
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง เสมียน พลขับ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28/01/2022   10:46:41
กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ วันที่ 14/12/2021   11:01:06
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 02/05/2022   09:56:39
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 02/05/2022   10:14:05
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2564 ตำแหน่ง พลขับรถ วันที่ 30/03/2021   13:42:51
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุและตำแหน่งอื่นๆประจำปี 2564 วันที่ 18/03/2021   09:56:06
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 11/03/2021   16:20:24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบร่างกายในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 10/03/2021   16:08:21
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 10/03/2021   16:18:44
บัญชีสรุปรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ หน่วย พล.ร.๙ วันที่ 03/08/2020   09:50:48
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ หน่วย พล.ร.๙ วันที่ 03/08/2020   09:34:24
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประจำปี 63 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 19/02/2020   14:37:25
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขับรถ ตำแหน่ง พลขับรถ ณ พัน. ขส.กรม สน.พล.ร.๙ ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น. วันที่ 02/02/2020   09:46:34
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประจำป่ี 63 ตำแหน่ง เสมียน ช่างยนต์ และ อื่นๆ วันที่ 30/01/2020   13:57:07
เลื่อนประกาศผลสอบกองหนุ่นประจำปี 2563. ให้ผู้รับการทดสอบติดตามประกาศผลทดสอบได้ทางเว็บไซต์กองพลทหารราบที่ ๙ ต่อไป วันที่ 28/01/2020   16:48:51
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พลขับรถ เสมียน ช่างยนต์ และ อื่นๆ วันที่ 23/01/2020   14:23:08
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย เสมียน พลขับรถ ช่างยนต์ และอื่นๆ วันที่ 21/01/2020   12:23:30
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำเเหน่ง ช่างยนต์, เสมียน, พลขับรถ, เเละอื่นๆ วันที่ 07/01/2020   12:55:56
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 25/11/2019   12:43:19
กองทัพไทยสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับ "กองกำลังสุรสีห์" ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 26/08/2019   13:20:12
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ตำแหน่ง อื่น(พลสูทกรรม) และ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ ประจำปี 62 วันที่ 10/07/2019   11:20:14
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ พลสูทกรรม และ อื่นๆ วันที่ 04/07/2019   14:41:35
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง ช่างวิทยุ และ อื่นๆ วันที่ 02/07/2019   16:27:22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29/06/2019   09:10:16
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 13/06/2019   21:02:32
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ วันที่ 05/04/2019   16:37:29
ผลงานของรัฐบาล และ คสช. วันที่ 04/03/2019   14:06:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เสมียน - พลขับรถ วันที่ 08/01/2019   15:39:39
คะแนนการสอบคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองหนุน ปี62 ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 29/01/2019   13:22:08
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 24/01/2019   13:57:24
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 22/01/2019   11:56:04
ผลสอบทหารกองหนุน ตำแหน่ง พลขับรถ วันที่ 19/02/2018   12:47:53
ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67 วันที่ 30/10/2023   11:19:43
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ พลสูทกรรม และ อื่นๆ วันที่ 04/07/2019   14:28:06
โลกมนุษย์ ย่อมดีกว่านี้แน่ เพราะผู้ไม่ยอมแพ้ แม้ถูกหยัน วันที่ 09/04/2019   09:16:56
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุ่น ประจำปี 2562 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 22/02/2019   13:41:59
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุ่น ประจำปี 2562 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 22/02/2019   13:40:44
........ วันที่ 22/01/2019   11:54:39
รพ.ค่ายสุรสีห์ การออกใบรับรอแพทย์ วันที่ 12/12/2018   15:34:37
การสอบกองหนุนปี 62 วันที่ 12/12/2018   15:43:38
บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2561 วันที่ 29/01/2018   14:26:06
กองพลทหารราบที่9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่งเสมียน ตำแหน่งพลขับ ตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 25/01/2018   18:24:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ประจำปี 2561 วันที่ 23/01/2018   13:59:56 article
กองพลทหารราบที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 28/12/2017   10:21:23 article
กองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วันที่ 28/12/2017   10:23:19
โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัยราษฎรที่ยากจน ในพื้นที่ กองกำลังสุรสีห์ วันที่ 29/11/2012   18:23:27 article
พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่...พระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 23/02/2009   11:52:08กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470