ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
พล.ต.อุทิศ สุนทร

        พล.ต.อุทิศ  สุนทร

วันเดือนปีเกิด      ๒๘   กันยายน  ๒๔๙๗

ได้รับยศปัจจุบันเมื่อ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙  เงินเดือนปัจจุบัน  ระดับ น.๖ ชั้น ๑๙ จำนวน  ๕๙,๗๗๐  บาท

เงินตอบแทนพิเศษ  ๑,๑๙๕   บาท

วันเดือนปีเกษียณอายุราชการ      ตุลาคม   ๒๕๕๗

ที่อยู่ปัจจุบัน        ๘๖๖  ซอยพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) ๐๒ ๒๗๒ ๗๐๓๑          เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) ๐๘๔ ๗๑๙ ๘๔๐๐   

ภริยา   นางชนิสรา           สุนทร   (เกิด   ๒๕ มี.ค.๑๐)

บุตร    นายอิทธิวัฒน์       สุนทร   (เกิด  ๒๓   พ.ย.๒๙)

           เด็กหญิง อรชพร   สุนทร   (เกิด ๑๗  เม.ย.๔๐)

วุฒิการศึกษา

          - พ.ศ.๒๕๑๒       โรงเรียนเซนต์จอห์น

          - พ.ศ.๒๕๑๖       โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๔

          - พ.ศ.๒๕๔๒       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                        ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม

วุฒิการศึกษาทางทหาร

          - พ.ศ.๒๕๒๑       โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๕

          - พ.ศ.๒๕๒๑       หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารราบ โรงเรียนทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ

          - พ.ศ.๒๕๒๘       หลักสูตรชั้นนายพันทหารราบ โรงเรียนทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ

          - พ.ศ.๒๕๒๙       หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๕

                                        โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

          - พ.ศ.๒๕๕๐       หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ ๕๐

                                       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรป้องกัน สถาบันวิชาการป้องประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          - พ.ศ.๒๕๒๖    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

          - พ.ศ.๒๕๒๙    เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภท ๒ 

          - พ.ศ.๒๕๒๙    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

          - พ.ศ.๒๕๓๑    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

          - พ.ศ.๒๕๓๒    เหรียญชายแดน 

          - พ.ศ.๒๕๓๖    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)                                       

         - พ.ศ.๒๕๓๘    เหรียญจักรมาลา  ร.จ.ม. 

         - พ.ศ.๒๕๓๙    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

         - พ.ศ.๒๕๔๖    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)

           - พ.ศ.๒๕๔๙    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)

 

 

 

ตำแหน่ง

          - พ.ศ.๒๕๒๑       ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่ ๒

                                       กรมทหารราบที่ ๑  มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์

          - พ.ศ.๒๕๒๖       ผู้บังคับกองร้อย กองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่ ๑ 

                                       กรมทหารราบที่ ๑  มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์

          - พ.ศ.๒๕๒๙       ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบที่ ๙

          - พ.ศ.๒๕๓๑       ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

          - พ.ศ.๒๕๓๓      รอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กฯ

                                       รักษาพระองค์

          - พ.ศ.๒๕๓๕       ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กฯ

                                        รักษาพระองค์

         - พ.ศ.๒๕๓๘        เสนาธิการ กรมทหารราบที่ ๑  มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์

         - พ.ศ.๒๕๓๘        รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์

         - พ.ศ.๒๕๔๔       รองเสนาธิการ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

          - พ.ศ.๒๕๔๕       ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

          - พ.ศ.๒๕๔๙       ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

          - พ.ศ.๒๕๕๐       ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑

นายทหารพิเศษ                                       

          - พ.ศ.๒๕๔๙       นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์

          - พ.ศ.๒๕๕๒       ตุลาการศาลทหาร  ศาลกรุงเทพ

ราชการสนาม

          - พ.ศ.๒๕๒๖  ถึง  ๒๕๒๗   ผบ.ร้อย.อวบ.ที่ ๒ พัน.ร.ฉก.๑๐๒

          - พ.ศ.๒๕๓๖  ถึง  ๒๕๓๖    หน.แผนกแผนและปฏิบัติการ กองยุทธการ กอ.รมน.ทภ.๑

          - พ.ศ.๒๕๔๔  ถึง  ๒๕๔๕   รอง เสธ.กกล.สรสีห์
ผบ.พล.ร.๙

พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ
พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง
พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์
พล.ต.ตะวัน เรืองศรี article
พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช
พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร
พล.ต.เด่นชัย เชวงโชติ
พล.ต.อดุล อุบล
พล.ต.สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ
พล.ต.มานะ ประจักษ์จิตต์
พล.ต.สัญชัย รัชตะวรรณ
พล.ต.พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พล.ต.ทวีป สุวรรณสิงห์
พล.ต.ฉลอง โชติกะคราม
พล.ต.วินิจ กระจ่างสนธิ์
พล.ต.สุวินัย บริบูรณ์นางกูล
พล.ต.วัฒนา บุญญะสิทธิ์
พล.ต.วัฒนา สรรพานิช
พล.ต.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์
พล.ต.เชิดชาย ธีรัทธานนท์
พล.ต.สมคิด จงพยุหะ
พล.ต.สินธุ เกิดสมบุญ
พล.ต.เสริม คงสุวรรณ
พล.ต.เทียบ กรมสุริยศักดิ์
พล.ต.ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
พล.ต.อรุณ ทวาทศิน
พล.ต.เอื้อม จิรพงศ์กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470