ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
พล.ต.ตะวัน เรืองศรี article

                                                              

 

                                            ประวัติ
                                  พล.ต.ตะวัน เรืองศรี
เกิด   ๒๕ ต.ค.๒๔๙๙
การศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๕                                    พ.ศ.๒๕๑๕
 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๖                 พ.ศ.๒๕๑๗
การศึกษาในประเทศ
 - หลักสูตรส่งทางอากาศ                                              พ.ศ.๒๕๒๐
 - หลักสูตรจู่โจม                                                           พ.ศ.๒๕๒๑
 - หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด                                        พ.ศ.๒๕๒๓
 - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร.                                     พ.ศ๒๕๒๔
 - หลักสูตรวางแผนการยิงสนับสนุน                               พ.ศ.๒๕๒๗
 - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร.                                      พ.ศ.๒๕๒๘
 - หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
   สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง รุ่นที่ ๖๖                      พ.ศ.๒๕๓๐
 - หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก
   สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง รุ่นที่ ๔๘                     พ.ศ.๒๕๔๕
ตำแหน่งรับราชการทหาร
 - ผบ.มว.ปล.ร้อย.อาวธเบา ผส. ร.๑๓พัน.๕                    พ.ศ.๒๕๒๒
 - รอง ผบ.ร้อย.อาวุธเบา ร.๑๓ พัน.๕                              พ.ศ.๒๕๒๕
 - ผบ.ร้อย.อาวุธเบา ร.๘ พัน.๔                                       พ.ศ.๒๕๒๖
 - ฝอ.๓ ร.๑๒๑ พัน.๒                                                    พ.ศ.๒๕๓๐
 - ผช.หน.ฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.๙                            พ.ศ.๒๕๓๑
 - ผช.หน.ฝ่ายยุทธการ (ฝ่ายอากาศ) พล.ร.๙                  พ.ศ.๒๕๓๒
 - ผช.หน.ฝ่ายยุทธการ พล.ร.๙                                      พ.ศ.๒๕๓๔
 - รอง ผบ.กรม.ทพ.๑๔                                                  พ.ศ.๒๕๓๕
 - ผบ.กรม.ทพ.๑๔                                                         พ.ศ.๒๕๓๙
 - รอง ผบ.ร.๑๙                                                             พ.ศ.๒๕๔๗
 - ผบ.ร.๙                                                                      พ.ศ.๒๕๔๘
 - รอง ผบ.พล.ร.๙                                                         พ.ศ.๒๕๕๑
 - ผบ.จทบ.ก.จ.                                                             พ.ศ.๒๕๕๒
 - ผบ.พล.ร.๙                                                                พ.ศ.๒๕๕๓
ตำแหน่งพิเศษ
 - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร พ.ศ.๒๕๔๘
 - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารเวรพิเศษ         
   ประจำกรม นนร.รอ.รร.จปร.                                         พ.ศ.๒๕๕๓
ราชการพิเศษและราชการสนาม
 - ปฏิบัติราชการปราบปราม ผกค.                                   พ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๒๘
 - ปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศของ ทบ.          พ.ศ.๒๕๓๓ – พ.ศ.๒๕๓๔    
 - ปฏิบัติราชการปราบปราม ผกค.                                   พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๕   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 - เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภทที่ ๒                    พ.ศ.๒๕๒๕
 - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย                                                พ.ศ.๒๕๒๘
 - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก                                                  พ.ศ.๒๕๓๐
 - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย                                                  พ.ศ.๒๕๓๒
 - เหรียญจักรมาลา                                                        พ.ศ.๒๕๓๓
 - ตริตาภรณ์ช้างเผือก                                                    พ.ศ.๒๕๓๗
 - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย                                               พ.ศ.๒๕๔๑
 - เหรียญราชการชายแดน                                             พ.ศ.๒๕๔๒
 - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก                                                พ.ศ.๒๕๔๘
 - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย                                             พ.ศ.๒๕๕๑
การสมรส
 - ภรรยา พันโทหญิง ปริยานุช เรืองศรี
 - บุตร นายพิศลย์ เรืองศรี

 
ผบ.พล.ร.๙

พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ
พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง
พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์
พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช
พล.ต.อุทิศ สุนทร
พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร
พล.ต.เด่นชัย เชวงโชติ
พล.ต.อดุล อุบล
พล.ต.สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ
พล.ต.มานะ ประจักษ์จิตต์
พล.ต.สัญชัย รัชตะวรรณ
พล.ต.พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พล.ต.ทวีป สุวรรณสิงห์
พล.ต.ฉลอง โชติกะคราม
พล.ต.วินิจ กระจ่างสนธิ์
พล.ต.สุวินัย บริบูรณ์นางกูล
พล.ต.วัฒนา บุญญะสิทธิ์
พล.ต.วัฒนา สรรพานิช
พล.ต.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์
พล.ต.เชิดชาย ธีรัทธานนท์
พล.ต.สมคิด จงพยุหะ
พล.ต.สินธุ เกิดสมบุญ
พล.ต.เสริม คงสุวรรณ
พล.ต.เทียบ กรมสุริยศักดิ์
พล.ต.ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
พล.ต.อรุณ ทวาทศิน
พล.ต.เอื้อม จิรพงศ์กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470