ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์

 

 

             ประวัติ

 

พล.ต.ภาณุวัชร   นาควงษม์

ประวัติย่อ
-                     เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-                     บิดา นายจำนง นาควงษม์          มารดา นางทองเลื่อน     นาควงษม์
-                     ภรรยา   นางกรวรรณ   นาควงษม์
-                     บุตร      ๓    คน
การศึกษา
-                     พ.ศ.๒๕๑๓ รร.ผักไห่ “สุทธาประมุข”
-                     พ.ศ.๒๕๑๗ รร.ตท.รุ่นที่๑๗
-                     พ.ศ.๒๕๑๙ รร.เหล่า ทบ.รุ่น จปร.๒๘
-                     พ.ศ.๒๕๓๒ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๖๘
-                     พ.ศ.๒๕๓๘ หลักสูตรปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์
-                                           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
-                     พ.ศ.๒๕๔๖ วสท.รุ่นที่ ๔๔
-                     พ.ศ.๒๕๕๒ วปอ.รุ่นที่ ๕๒
 
 
 
ตำแหน่งสำคัญ
-                     พ.ศ.๒๕๒๔ ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๒๗ รอง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๒๙ รอง ผบ.ร้อย.สสก.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๓๐ ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๓๑ ผบ.ร้อย.ฝึก.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๓๒ ประจำ รร.สธ.ทบ.
-                     พ.ศ.๒๕๓๓ ผช.หน.ฝกร.พล.ร.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๓๔ ฝยก.ร.๒๑ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๓๕ รอง ผบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๓๖ หน.ฝกร.พล.ร.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๓๗ ผบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๔๑ เสธ.ร.๒๑ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๔๓ รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๔๗ ผบ.ร.๒๑ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๕๐ รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
-                     พ.ศ.๒๕๕๓ ผบ.มทบ.๑๑
-                     พ.ศ.๒๕๕๔ ผบ.พล.ร.๙
ราชการพิเศษ
-                     ราชองครักษ์เวร พ.ศ.๒๕๓๕ – ปัจจุบัน
-                     หัวหน้าศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๒
-                     หัวหน้าศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๒
-                     เลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา กองกำลังบูรพา                 ปี พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๖
-                     หัวหน้าชุดปกครองหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม ๐๓ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๔๑
-                     ผบ.หน่วยเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๐
-                     เลขานุการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริส่วนพระองค์ ปี พ.ศ.๒๕๓๘ – ปัจจุบันผบ.พล.ร.๙

พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ
พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง
พล.ต.ตะวัน เรืองศรี article
พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช
พล.ต.อุทิศ สุนทร
พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร
พล.ต.เด่นชัย เชวงโชติ
พล.ต.อดุล อุบล
พล.ต.สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ
พล.ต.มานะ ประจักษ์จิตต์
พล.ต.สัญชัย รัชตะวรรณ
พล.ต.พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พล.ต.ทวีป สุวรรณสิงห์
พล.ต.ฉลอง โชติกะคราม
พล.ต.วินิจ กระจ่างสนธิ์
พล.ต.สุวินัย บริบูรณ์นางกูล
พล.ต.วัฒนา บุญญะสิทธิ์
พล.ต.วัฒนา สรรพานิช
พล.ต.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์
พล.ต.เชิดชาย ธีรัทธานนท์
พล.ต.สมคิด จงพยุหะ
พล.ต.สินธุ เกิดสมบุญ
พล.ต.เสริม คงสุวรรณ
พล.ต.เทียบ กรมสุริยศักดิ์
พล.ต.ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
พล.ต.อรุณ ทวาทศิน
พล.ต.เอื้อม จิรพงศ์กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470