ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ประจำปี 2561 article
วันที่ 23/01/2018   13:59:56

ตำแหน่ง พลขับรถ
ลำดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 1 นายวงศกร ฐิตะโภคา  
2 3 นายนิรวิทธ์ กลิ่นพุดตาล  
3 4 นายพงศ์ศิริ กรรขำ  
4 5 นายณัฐพล แสนเวียงจันทร์  
5 7 นายเฉลิมพล นาคเสโน  
6 9 นายปริญญา นามวงศ์  
7 10 นายนัฐพงษ์ เสือสังโพธิ์  
8 11 นายสหเทพ สมโภชน์  
9 12 นายสมศักดิ์ แย้มศักดิ์  
10 13 นายสันทัด ไปนาวดี  
11 14 นายบุญฤทธิ์ สืบสุภาพ  
12 15 นายศุภชัย น้อยชมภู  
13 16 นายบุรตภพ ยกตรี  
14 17 นายเกรียงไกร สุดสาคร  
15 18 นายวัชรา การัก  
16 19 นายธนพล คนงาน  
17 20 นายพงษ์พัฒน์ บุญนาค  
18 21 นายปัญญา ประเสริฐศรี  
19 23 นายวธัญญู พลปัตพี  
20 24 นายปรินทร สาวะมูล  
21 25 นายสุธี ถึงปัดชา  
22 26 นายภาคภูมิ ราธาสุทธิ์  
23 27 นายนพพร น้ำเพรช  
24 32 นายดาริ๊ด โต๊ะโส๊ะ  
25 33 นายอนุชา อิมพิมพ์  
26 34 นายปรัชญา เจริญสุข  
27 35 นายวิศิษฐ์ แสงสว่าง  
28 38 นายกิตติศักดิ์ สนิทเหลือ  
29 40 นายปริพล สายามระ  
30 41 นายธีระศักดิ์ วงษ์น้อย  
31 42 นายวิชิต เหลี่ยมวิเศษ  
32 43 นายวรกมล
หล่ำสุวรรณ
 
33 44 นายศรายุทธ โกญจนาท  
34 45 นายอดิศร หริหร่อง  
35 46 นายฐากูร ลาวิราช  
36 47 นายสายฟ้า โชติทวีวัฒน์  
37 49 นายศิริเดช บุญเกื้อ  
38 50 นายกิตติศักดิ์ คำดี  
39 51 นายวุฒิชัย กรุณา  
40 54 นายสมจินต์ ประทีปชัย  
41 55 นายรัฐศาสตร์ ทองแท้  
42 56 นายณัฐนนท์ พันนาวิน  
43 57 นายวรกิจ นุ่มสนิท  
44 58 นายฐานันดร อร่ามศรี  
45 59 นายพร้อมรบ จันทนา  
46 60 นายถิรายุ เสลาคุณ  
47 61 นายพงศธร วันทอง  
48 62 นายอนุรัตน์ อ่างแก้ว  
49 63 นายสุรศักดิ์ พวงสาหร่าย  
50 65 นายพงศกร แตงโต  
51 67 นายอนุชิต พระแท่น  
52 68 นายวาทยุทธ ภูสีลา  
53 69 นายปฏิภาณ ยิ่งยืน  
54 70 นายธีระพงษ์ แซ่จิว  
55 71 นายภาคภูมิ ภูฆัง  
56 72 นายอรรถพล หมอดี  
57 73 นายชัยนรินทร์ ฉายศรี  
58 74 นายเฉลิมพล หารโคกกรวด  
59 76 นายกฤตชัย ปิ่นระโรจน์  
60 78 นายสุริยะ อุปพันธ์  
61 79 นายอนุชา ขุนทอง  
62 81 นายพรหมรังสี ข่าวคำ  
63 82 นายอภิชาติ จูสิงห์  
64 83 นายศุภณัฐ ศรีหอมชัย  
65 84 นายปิยะณัฐ วีระกุล  
66 85 นายปัญญาพล บุรีรักษ์  
67 87 นายไพฑูรย์ บุญเงิน  
68 88 นายชัยพร ฉายเพ็ชร์  
69 89 นายรักษา ปิยนุสรณ์  
70 90 นายรณชัย ณ พัทลุง  
71 91 นายพิทญะ สงวนศักดิ์  
72 92 นายณัฐติพงษ์ คำหนัก  
73 93 นายบุรพัฒน์ บวรธิติกานต์  
74 96 นายอธิวัฒน์ พันสุวรรณ  
75 97 นายอมรเทพ ทองอุบล  
76 98 นายพีรยุทธ อยู่ระหัส  
77 99 นายอานนทร์ เผือกน้อย  
78 100 นายณพศร กลางณรงค์  
79 101 นายรุ่งโรจน์ แนวกำพล  
80 104 นายคฑาวุธ ประสารชัย  
81 105 นายอานนท์ พันธุระ  
82 107 นายวีรธัญญ์ กลัดพู่  
83 108 นายอนิรุต สวัสดิ์ทอง  
84 110 นายทศพร ไพต์จิตต์  
85 111 นายมงคล ภูชิน  
86 112 นายสาโรจน์ พุทธโอวาท  
87 113 นายกิตติพงษ์ บำรุงเขต  
88 114 นายนพดล สุทธินา  
89 116 นายมานพ ศรีเหรา  
90 117 นายณัฐวรรธน์ เพ็ชรวงษ์  
91 118 นายสุวัฒน์ ญาดี  
92 120 นายธิติพันธ์ บุญมี  
93 121 นายนพดล มั่นคง  
94 122 นายสุรวุฒิ วรรณพัฒน์  
95 123 นายกฤษดา ศรีคำน้อย  
96 124 นายศิริวัฒน์ ภักดีรัตน์  
97 125 นายอนันต์ ทิ้งโคตร์  
98 126 นายภานุพงศ์ ชูเจริญบดี  
99 128 นายสมยศ เชิดฉาย  
100 129 นายนพคุณ ปัญญาแดง  
101 130 นายต้อม จำปีขาว  
102 132 นายประภาส เหล็กมา  
103 133 นายธีรภัทร สำลีอ่อน  
104 134 นายวิศิษฐ จันศรี  
105 135 นายพีระ มะโนจิตต์  
106 139 นายเอกรินทร์ ชมภู  
107 140 นายวิทยา นพคุณ  
108 143 นายทักษิณ ปะสารีกัง  
109 144 นายปรัชญา เจนจบ  
110 145 นายพิษณุ จิ่งมาดา  
111 149 นายราชฤทธิ์ ซังธาดา  
112 150 นายธีรพร มั่งมี  
113 151 นายปราชญ์ วงแก้ว  
114 154 นายประภาส อมรวงศ์  
115 156 นายทองสุข พัฒนศรี  
116 159 นายเก่งศพัศ หนองแคน  
117 160 นายณัฐวุฒิ ผิวงาม  
118 161 นายสุทธิพงษ์ มาเต็ง  
119 163 นายสันติ พราหมณ์วงค์  
120 164 นายธรรมวิทย์ ถาอ่อนศรี  
121 165 นายชนะพล วงษ์ปู่  
122 166 นายธงไชย สิริพฤกษา  
123 167 นายอภิชาติ กรรณแก้ว  
124 168 นายเกรียงศักดิ์ บุญเพ็งรักษ์  
125 171 นายสุพัฒน์ชัย จันทร์ตาแก้ว  
126 173 นายนนธพัทธ์ วงษาเคน  
127 177 นายชัยวัฒน์ ลำเพ็ง  
128 178 นายอลงกรณ์ งามสง่า  
129 179 นายฤทธิพล เนตรประภา  
130 180 นายสุพัฒน์ ดอนไพรเมา  
131 181 นายอภิสิทธิ์ สิทธิฉัตรทอง  
132 182 นายศุภชัย ลิละดร  
133 183 นายวรากร วรกุล  
134 184 นายพลเทพ บุญอุปถัมภ์กุล  
         
ตำแหน่ง เสมียน
ลำดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 1 นายคฤหาสน์ ชูลี  
2 2 นายอลงกรณ์ เรียงคำ  
3 3 นายศิวรุต จันทร์คล้าย  
4 4 นายณรงค์ฤทธิ์ เพ็ชรศิลา  
5 6 นายเนติพงษ์ พรนิธิกุล  
6 7 นายชาญณรงค์ ศุภวัชรโยธิน  
7 8 นายธีรยุทธ สมสุข  
8 11 นายวรวุฒิ ดามะพร  
9 12 นายรัตนพล ภูมิพัฒ  
10 13 นายสรวิชญ์ ศรีจุดานุ  
11 15 นายรัฐพงษ์ ตันเจริญ  
12 17 นายดนุสรณ์ น้อยสุทธิ  
13 18 นายธนทัต หนูหอม  
14 19 นายวันชนะ ศิริกุล  
15 20 นายเกริกก้อง แสงรอด  
16 23 นายอุดมเดช อมรวงศ์  
17 24 นายอานนท์ ศรีเอี่ยม  
18 25 นายสุริยะ ศรีวิเชียร  
19 26 นายชัยภัทร์ วิสูตรสกุลศักดิ์  
20 27 นายสมบูรณ์ ห้วยชะนาง  
21 28 นายวิศรุต กุลสุวรรณ์  
22 31 นายศักดิ์ชัย เลาหะกาญจนศิริ  
23 32 นายวาณิชย์ รูปิยะเวช  
24 33 นายพีรภัทร์ วาระรังษี  
25 34 นายธนานพ เปี่ยมท่าน  
26 36 นายอโนทัย เซี่ยงจ๊ง  
27 39 นายอนุสรณ์ นิยม  
28 41 นายอัฏฐวัฒน์ ชาญฤทธิ์นรีกุล  
29 42 นายอมรเทพ ปัญญามัง  
30 43 นายกานต์ณรงค์ จานแก้ว  
31 44 นายกานต์ชนะ มหรรณพ  
32 45 นายพัฒน์พงษ์ ปู่คาน  
33 46 นายประวีณ เสือเฒ่า  
34 48 นายสถาพร รอดสุข  
35 49 นายเสรี ชมสกุณี  
36 50 นายมนตรี บุญธรรม  
37 51 นายยงยุทธ คำโพธิ์  
38 53 นายศิริศักดิ์ ภิมาลย์  
39 54 นายกรวิทย์ ใบกว้าง  
40 55 นายณัฐนนท์ ศรีอรุณ  
41 56 นายกลศักดิ์ กัญญา  
42 59 นายจิติพันธิ์ พันธุระ  
43 62 ส.อ.ฉัตรชัย เกิดเทวา  
44 63 นายพชรพล ทิพย์พินิจ  
45 64 นายรัฐวุฒิ ขุนสำราญ  
46 65 นายรัฐพร สุดหล้า  
47 66 นายกฤษณะ ละม้าย  
48 68 นายจักรกริช แก้วฟุ้ง  
49 69 นายเสกสรร คำอ้วน  
50 70 นายวีรพงษ์ อ่อนหวาน  
51 71 นายกฤตภัทร คัดเจริญ  
52 72 นายศุภณัฐ สุขดี  
53 73 นายศรายุทธ จันทร์สิงห์  
54 75 นายพิมาย เต้มีย์  
55 79 นายธณกร เมธีกุลสุเมธ  
56 80 นายพงศ์ธัช หินอ่อน  
57 81 นายกิตตินันท์ ใจมา  
58 83 นายอวิรุทธ์ นะตาปา  
59 84 นายแสนรัก ศรีปทุม  
60 85 นายสุธี บุญเคลือบ  
61 86 นายอรุณ บุตตะศรี  
62 88 นายจิรธน นนท์ประเสริฐ  
63 89 นายณฐวรรธน์ คำแพร  
64 90 นายนนณพัฒน์ พงษ์เพศ  
65 91 นายจตุรณต์ ยังดี  
66 92 นายณัฐเดช ใจเที่ยง  
67 93 นายฤชากร เวียงสงค์  
68 94 นายสรวิชญ์ จันทร์ตรี  
69 95 นายเอกรัฐ สุขนางรอง  
70 97 นายเป็นหนึ่ง พุกนิลฉาย  
71 99 นายอัศเดช ใจตรง  
72 101 นายปริญ ประเสริฐสังข์  
73 102 นายสุวิทย์ อินทรอนันต์  
74 103 นายฐานะพล เขียมรัมย์  
75 104 นายจักรภัทร กระต่ายทอง  
76 105 นายศรรัก โพธิ์ปิ่น  
77 106 นายศุภณัฐ ชินวงษ์จุ้ย  
78 108 นายพรเทพ แซ่เตี้ย  
79 109 นายจักรพันธุ์ บุญชัย  
80 110 นายภัควัฒน์ วิหก  
81 111 นายณัฐพล ชาวกงจักร  
82 114 นายศรัณย์ สุขสว่าง  
83 117 นายพิเศษ สุดประเสริฐ  
84 118 นายเจตริน ใจชุ่ม  
85 119 นายกฤตนัน สุขพราว  
86 120 นายณรงค์ชัย แจ้งประจักษ์  
87 122 นายศรนรินทร์ คงเปี่ยม  
88 125 นายปฐวี สีแก้วป่า  
89 126 นายวทัญญู จรลี  
90 127 นายชัยนรินท์ วงสิงห์  
91 128 นายศุภกร ร่มสบาย  
92 130 นายขจรพล ถาวร  
93 133 นายสุรัตน์ กาศสกูล  
94 134 นายอภิชาติ สุดวิลัย  
95 135 นายชลกานต์ สกุลมา  
96 136 นายจักรกริช ผดุงศัพท์  
97 138 นายสุทธินันท์ คล้ายเกตุ  
98 139 นายอนันท์ เยื่อใย  
99 140 นายพรกล้า นิลคร้าม  
100 141 นายนพรัตน์ ประดิษฐ  
101 143 นายจิรเดช สาริพันธุ์  
102 144 นายสุทธิพันธ์ คล้ายทอง  
103 147 นายอุทิศ เสาวงค์  
104 149 นายอนิรุตน์ ศิริแสง  
105 151 นายณัฐพล นาคนาคา  
106 152 นายจักรพันธ์ ทักษิโณ  
107 155 นายชัยวัฒน์ นุ่มวัฒนา  
108 156 นายสิทธิชัย วิลัยทอง  
109 158 นายบุญฤทธิ์ ฤทธิสิทธิ์  
110 160 นายตรีวัฒน์ แก้วอำนาจ  
111 161 นายเกียรติศักดิ์ กล่ำผันผ่อน  
112 170 นายศิริชัย ไวว่อง  
113 171 นายวัลลภ ปานสมสวย  
114 172 นายภคพล แจ่มจอมทอง  
115 173 นายจักรพันธ์ คุ้มพะเนียด  
116 174 นายรวิพล เสือส่าน  
117 176 นายศตวรรษ สังข์สูงเนิน  
118 177 นายพลางกูร โจมหาญ  
119 178 นายกัมปนาท ขะนอก  
120 179 นายจุมินทร์ วนิชกุล  
121 180 นายภาสกร ดอกเข็ม  
122 181 นายศิริชัย มะลิลา  
123 182 นายเอกราช นงค์นุช  
124 183 นายเกรียงไกร นักร้องเพราะ  
125 184 นายณัฐนันท์ ศรีภิรมย์  
126 188 นายจิรพงษ์ สว่างศรี  
127 191 นายนิชเยศ พริ้งพงษ์  
128 192 นายนลธวัฒ สุขเกษม  
129 193 นายกฤษฎา มงคล  
130 195 นายนราธิป คุ้นประเสริฐ  
131 196 นายธนวัฒน์ มหาวีระรัตน์  
132 197 นายนครินทร์ จนใจ  
         
ตำแหน่ง อื่นๆ
ลำดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 2 นาย อวิรุทธิ์ มีกำปัง  
2 3 นาย ประสิทธิชัย แก้วกอง  
3 5 นาย ฉัตรชัย น้อยจ้อย  
4 7 นาย กิตติพันธ์ ขจิตสุวรรณ  
5 12 นาย ภานุพงศ์ สุขน้อย  
6 13 นาย จตุพร กองเกิด  
7 14 นาย พีระพันธ์ ปิงขุนทด  
8 15 นาย ณัฐพล แสงเนตร  
9 16 นาย พลาวัต นวลมี  
10 18 นาย วัชรพล แก้วดอนดู่  
11 19 นาย อนันต์ ต้อมคำ  
12 21 นาย วันชัย คำวงค์  
13 23 นาย ธีร์ดนัย ลำไย  
14 24 นาย นรินทร บุญรอด  
15 25 นาย ถาวร พิมทอง  
16 26 นาย ณัฐพล บุญพรม  
17 27 นาย ธนัท ยัสโร  
18 28 นาย อภิชัย ถนอมวงษ์  
19 29 นาย สถาพร ทุมมาศ  
20 30 นาย โอภาส กิจเพิ่มพูน  
21 31 นาย ชิดชัย เครือวัลย์  
22 32 นาย ปรีชา ปาระมีส้าว  
23 35 นาย วรัญญู สายลุน  
24 37 นาย อวสิฏฐ์ กุดแถลง  
25 38 นาย กฤษฎา ชาสมบัติ  
26 39 นาย ยศกร คงเวียน  
27 40 นาย วรุตม์สิญจ์ อุดมรัตน์  
28 41 นาย สถาพร บุญโนนแต้  
29 43 นาย อลงกรณ์
จินตนะพันธ์
 
30 45 นาย ภูดินันท์ สนตุ่น  
31 47 นาย สุรนาท คงพิบูลย์  
32 48 นาย พรชิต สนอุทา  
33 49 นาย ไสว ไชยสิ้นฟ้า  
34 50 นาย ณัฐพล ดงหลง  
35 51 นาย ทินกร คำกิ่ง  
36 52 นาย ศุภมิตร อิ่มแมน  
37 53 นาย ภัทรภณ บัวขม  
38 54 นาย สุพงษ์ธร โภคานิตย์  
39 55 นาย คุณากร พลเสนา  
40 56 นาย วรบดินทร์ สะอาดละออ  
41 57 นาย อภิสิทธ์ สารีพันธ์  
42 58 นาย พูนศักดิ์ แก้วสีรัง  
43 59 นาย สหัสชัย พิสินนาวงษ์  
44 61 นาย พงศธร อยู่คง  
45 62 นาย พีรยุทธ สุชัยโย  
46 63 นาย โยธิน หนูจันทร์  
47 64 นาย เกรียงศักดิ์ แก่นใจ  
48 65 นาย ชลิต มั่นทัน  
49 66 นาย ราชันย์ คำยอด  
50 67 นาย ธงชัย ประสาร  
51 68 นาย กัมปนาท สุวรรณ  
52 69 นาย วุฒิชัย แทนเพชร  
53 70 นาย  ธนากร ชวดสุวรรณ  
54 72 นาย บุญตา เทีอกกอง  
55 73 นาย ชลสิทธิ์ เชียงดี  
56 74 นาย มงคล โสมะตะนัย  
57 75 นาย ศิระ เชิดโชคศรี  
58 76 นาย วสุภัค ทองอ่อน  
59 77 นาย นัธทวัฒน์ คำนะ  
60 78 นาย สุรศักดิ์ สังวรรณะ  
61 79 นาย กรินรัช เกิดอุดม  
62 80 นาย นุกูล ศรณรงค์  
63 81 นาย เก่งชาย หนองแคน  
64 82 นาย เทวัญ อารีรักษ์  
65 83 นาย  วิทวัส บังใบ  
66 84 นาย เชษฐา แจ่นประโคน  
67 85 นาย วรพงษ์ อาจคงหาญ  
68 86 นาย แสง บำรุงเขต  
69 87 นาย สราวุธ ขาวสมบูรณ์  
70 88 นาย อภิสิทธ์ พะยิ  
71 90 นาย รัฐพงษ์ ไพรเถื่อน  
72 94 นาย ธเนศ นิ่มนวล  
73 96 นาย วิชัยยุทธ ศรีวงษ์  
74 98 นาย สิทธิกุล สูบเต็ง  
75 99 นาย ธีราพิเชฐ์ ลิ้มเพชรชัยกุล  
76 102 นาย นวพงษ์ แซ่ตัน  ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 27/03/2024   21:36:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบพลขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 67 เวลา 0700 ณ รร.ขส.ทบ วันที่ 27/02/2024   13:21:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบพลขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 67 เวลา 0700 ณ รร.ขส.ทบ วันที่ 27/02/2024   13:21:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาควิชาการ ของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันพฤหัสดีที่ 22 ก.พ.67 เวลา 1330 ณ อาคารอบรมศูนย์สัมนา พล.ร.9 (ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ) วันที่ 21/02/2024   14:30:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถภาพ ของผู้สมัครบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน วันอังคารที่ 20 ก.พ.67 เวลา 0730 ณ ร้อย.ลว.ไกล.9 ,สนามสุรสิงหนาท และ สระว่ายน้ำ พล.ร.9 ตำแหน่ง เสมียน /ตำแหน่ง พลขับ วันที่ 19/02/2024   13:49:00
ประกาศรับสมัครบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันที่ 08/02/2024   13:04:10
ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67 วันที่ 08/02/2024   12:47:22
กองทัพบกได้จัดทำโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการในแต่ละผลัด วันที่ 08/03/2023   11:00:05
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการ เลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 03/03/2023   12:51:01
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบขับรถยนต์ ตำแหน่ง พลขับพล ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24/02/2023   13:42:46
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในตำแหน่งพลขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15/02/2023   15:15:24
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่๔๘ กาญจนบุรีเกมส์ วันที่ 08/02/2023   16:19:25 article
รับสมัครบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 31/01/2023   11:25:51
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง แอดอยากขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ สมาชิกเพจทั้งทหารและประชาชน ทั้งขาประจำและขาจร มาร่วมกันส่ง สคส.ให้กำลังใจและอวยพรปีใหม่ วันที่ 29/12/2022   15:18:25
โอกาสมาแล้ว…มาเป็นครอบครัวเดียวกัน 📍สมัครออนไลน์ rcm66.rta.mi.th วันที่ 10/11/2022   18:39:00
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เสมียน และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พลขับ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 09/02/2022   14:45:17
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง เสมียน พลขับ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 04/02/2022   14:14:20
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตำแหน่ง พลขับ เสมียน ประจำปี 2565 วันที่ 02/02/2022   18:58:18
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง เสมียน พลขับ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28/01/2022   10:46:41
กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ วันที่ 14/12/2021   11:01:06
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 02/05/2022   09:56:39
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 02/05/2022   10:14:05
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2564 ตำแหน่ง พลขับรถ วันที่ 30/03/2021   13:42:51
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุและตำแหน่งอื่นๆประจำปี 2564 วันที่ 18/03/2021   09:56:06
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 11/03/2021   16:20:24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบร่างกายในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 10/03/2021   16:08:21
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 10/03/2021   16:18:44
บัญชีสรุปรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ หน่วย พล.ร.๙ วันที่ 03/08/2020   09:50:48
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ หน่วย พล.ร.๙ วันที่ 03/08/2020   09:34:24
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประจำปี 63 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 19/02/2020   14:37:25
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขับรถ ตำแหน่ง พลขับรถ ณ พัน. ขส.กรม สน.พล.ร.๙ ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น. วันที่ 02/02/2020   09:46:34
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประจำป่ี 63 ตำแหน่ง เสมียน ช่างยนต์ และ อื่นๆ วันที่ 30/01/2020   13:57:07
เลื่อนประกาศผลสอบกองหนุ่นประจำปี 2563. ให้ผู้รับการทดสอบติดตามประกาศผลทดสอบได้ทางเว็บไซต์กองพลทหารราบที่ ๙ ต่อไป วันที่ 28/01/2020   16:48:51
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พลขับรถ เสมียน ช่างยนต์ และ อื่นๆ วันที่ 23/01/2020   14:23:08
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย เสมียน พลขับรถ ช่างยนต์ และอื่นๆ วันที่ 21/01/2020   12:23:30
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำเเหน่ง ช่างยนต์, เสมียน, พลขับรถ, เเละอื่นๆ วันที่ 07/01/2020   12:55:56
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 25/11/2019   12:43:19
กองทัพไทยสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับ "กองกำลังสุรสีห์" ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 26/08/2019   13:20:12
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ตำแหน่ง อื่น(พลสูทกรรม) และ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ ประจำปี 62 วันที่ 10/07/2019   11:20:14
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ พลสูทกรรม และ อื่นๆ วันที่ 04/07/2019   14:41:35
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง ช่างวิทยุ และ อื่นๆ วันที่ 02/07/2019   16:27:22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29/06/2019   09:10:16
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 13/06/2019   21:02:32
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ วันที่ 05/04/2019   16:37:29
ผลงานของรัฐบาล และ คสช. วันที่ 04/03/2019   14:06:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เสมียน - พลขับรถ วันที่ 08/01/2019   15:39:39
คะแนนการสอบคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองหนุน ปี62 ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 29/01/2019   13:22:08
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 24/01/2019   13:57:24
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 22/01/2019   11:56:04
ผลสอบทหารกองหนุน ตำแหน่ง พลขับรถ วันที่ 19/02/2018   12:47:53
ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67 วันที่ 30/10/2023   11:19:43
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ พลสูทกรรม และ อื่นๆ วันที่ 04/07/2019   14:28:06
โลกมนุษย์ ย่อมดีกว่านี้แน่ เพราะผู้ไม่ยอมแพ้ แม้ถูกหยัน วันที่ 09/04/2019   09:16:56
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุ่น ประจำปี 2562 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 22/02/2019   13:41:59
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุ่น ประจำปี 2562 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 22/02/2019   13:40:44
........ วันที่ 22/01/2019   11:54:39
รพ.ค่ายสุรสีห์ การออกใบรับรอแพทย์ วันที่ 12/12/2018   15:34:37
การสอบกองหนุนปี 62 วันที่ 12/12/2018   15:43:38
บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2561 วันที่ 29/01/2018   14:26:06
กองพลทหารราบที่9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่งเสมียน ตำแหน่งพลขับ ตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 25/01/2018   18:24:21
กองพลทหารราบที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 28/12/2017   10:21:23 article
กองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วันที่ 28/12/2017   10:23:19
โครงการ “ บรรเทาความเดือดร้อนของประชา สืบสานพระเมตตา เฉลิมพระเกียรติฯ” วันที่ 15/07/2009   13:27:06
โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัยราษฎรที่ยากจน ในพื้นที่ กองกำลังสุรสีห์ วันที่ 29/11/2012   18:23:27 article
พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่...พระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 23/02/2009   11:52:08กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470